Contact us

 

KRISHI VIGYAN KENDRA, JABALPUR

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA

ADHARTAL, JABALPUR, MADHYA PRADESH-482004

INDIA.

 

1

 

PHONE NO: 0761-2681626

E-mail id: kvkjabalpur@rediffmail.com

 

 

 

 

**************